Marta van Sitteren Training en Coaching

Beeldemakerdreef 6

2661 TA Bergschenhoek

KVK nr 56 56 53 99            

  

Artikel 1: Definities en algemene bepalingen

Marta van Sitteren Training en Coaching verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: degene die deelneemt aan een coachingstraject, workshop, training of programma.

Diensten: een door Marta van Sitteren Training en Coaching aangeboden programma voor advies, training of coaching van cliënten of deelnemers. Dit programma kan ook digitaal worden aangeboden.

Offerte:  daaronder wordt ook verstaan een opdrachtbevestiging of opdrachtverlening.

Online-leertraject: uit het online-aanbod door een afnemer geselecteerde cursus of training.

Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marta van Sitteren Training & Coaching een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Marta van Sitteren Training & Coaching en opdrachtgever tot stand komt voor de levering van haar diensten of verkoop en levering van haar producten.

Programma: een aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode.

Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk wordt gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij Marta van Sitteren Training & Coaching diensten aanbiedt of levert. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 1. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Marta van Sitteren Training & Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marta van Sitteren Training en Coaching en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes van Marta van Sitteren Training & Coaching zijn vrijblijvend en vervallen, indien ze niet binnen 2 maanden onvoorwaardelijk en schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.
 2. De prijzen in de offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de diensten, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Acceptatie en inschrijving

Inschrijving voor trainingen kan plaatsvinden door:
– Het opsturen van een ondertekende opdrachtbevestiging bij maatwerk trainingen en coaching.

– Het opsturen van een opdrachtverlening door bureaus of organisaties.
– Het betalen van de kosten voor deelname, in geval van een individuele open training of coachingstraject.

 

Artikel 5: Annulering of verhindering

 1. Indien een coachingssessie binnen 24 uur geannuleerd wordt door de opdrachtgever of cliënt, wordt er een volledige sessie en de reis- en verblijfkosten in rekening gebracht door Marta van Sitteren Training & Coaching.
 2. Indien een cliënt zonder overleg niet verschijnt op een overeengekomen training of coachingssessie dan blijft de opdrachtgever het factuurbedrag verschuldigd aan Marta van Sitteren Training & Coaching. Dit bedrag zal ook door Marta van Sitteren Training & Coaching worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
 3. Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn op de voor hem/haar afgesproken training, mits een week van te voren van te voren gemeld en bevestigd, dan biedt Marta van Sitteren Training & Coaching één inhaalmogelijkheid aan. Alle bijkomende reis- en verblijfkosten komen wel voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Annulering van een training, is uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever mogelijk en is pas definitief na een bevestiging van Marta van Sitteren Training & Coaching.
 5. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag worden de kosten, die reeds gemaakt zijn in verband met de door Marta van Sitteren Training & Coaching, op verzoek van de opdrachtgever , ontwikkelde training(en) in rekening gebracht.
 6. Bij annulering binnen drie weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 7. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 8. Bij annulering binnen een week vóór aanvang van de eerste trainingsdag en bij annulering na aanvang van de training wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 9. Bij kortdurende ziekte van de opdrachtnemer, zal in overleg een volgende bijeenkomst worden ingepland. Bij langdurige ziekte zorgt de opdrachtnemer desgewenst voor vervanging.
 10. Als uit de intake of later in het traject blijkt dat de cliënt ernstige psychische klachten heeft, behoudt Marta van Sitteren Training & Coaching het recht om de coaching of training te stoppen en de cliënt te verwijzen naar een externe deskundige. In dit geval hoeft alleen het factuurbedrag, naar rato, voldaan te worden.

 

Artikel 6: Facturatie, wijziging en verzuim van betaling

 1. Overeenkomst komt tot stand nadat de offerte is ondertekend en in het bezit is van Marta van Sitteren Training & Coaching. Na de opdrachtverstrekking wordt bij maatwerktrajecten 50% van het factuurbedrag vooraf in rekening gebracht. Tijdens of na het traject ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het resterende gedeelte van het factuurbedrag, inclusief eventuele nagekomen kosten.
 2. Bij individuele opdrachten dient het factuurbedrag vóór aanvang van de training of coaching betaald te zijn.
 3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Marta van Sitteren Training & Coaching gerechtigd de wettelijke rente in rekening brengen.
 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is de opdrachtgever verschuldigd: de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Marta van Sitteren Training & Coaching kan, in verband met inflatie, jaarlijks prijswijzigingen doorvoeren. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 7. Indien opdrachtgever binnen een jaar na ondertekening van de opdrachtbevestiging nog geen voortgang heeft laten geven aan het traject of een gedeelte ervan, brengt Marta van Sitteren Training & Coaching het gehele (resterende) offertebedrag in rekening, tenzij anders overeengekomen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering natuurlijke personen of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Marta van Sitteren Training & Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Marta van Sitteren Training & Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marta van Sitteren Training & Coaching verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is steeds sprake van een inspanningsverbintenis en slechts van een resultaatsverbintenis voorzover dat in de offerte uitdrukkelijk is afgesproken.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid om zich volledig in te spannen en neemt autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marta van Sitteren Training & Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marta van Sitteren Training & Coaching worden verstrekt, bij gebreke waarvan Marta van Sitteren Training & Coaching het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Marta van Sitteren Training & Coaching is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de coaching/training, de annulering door Marta van Sitteren Training & Coaching, haar werknemers en/of door derden die door of vanwege Marta van Sitteren Training & Coaching te werk zijn gesteld of van wier diensten Marta van Sitteren Training & Coaching gebruik heeft gemaakt. De opdrachtgever dient de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 2. Schadevergoedingen zijn gelimiteerd tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,–. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van € 5.000,–.
 3. Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien de opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 7. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de afnemer

 

Artikel 9: Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Marta van Sitteren Training & Coaching wordt aan Marta van Sitteren Training & Coaching toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Marta van Sitteren Training & Coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en nooit aan derden verstrekken.
 2. Marta van Sitteren Training & Coaching behandelt alle informatie van cliënten als beroepsgeheim. Informatie over cliënten geeft Marta van Sitteren Training & Coaching alleen aan derden en/of opdrachtgever, nadat de cliënt hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven.
 3. Beroepsgeheim wordt door Marta van Sitteren Training & Coaching alleen geschonden, indien er een duidelijk vermoeden bestaat dat de cliënt zichzelf of andere personen ernstig in gevaar kan brengen en Marta van Sitteren Training & Coaching zelf geen professionele expertise heeft om de cliënt en/of andere mensen tegen de cliënt te beschermen

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt, na betaling van de factuur, eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de coaching/training verstrekte materialen berust bij Marta van Sitteren Training & Coaching. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marta van Sitteren Training & Coaching en Training mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.
 2. Marta van Sitteren Training & Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11: Gebreken en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

 

Artikel 12: Forum- en rechtskeuze

 1. De rechtsverhouding tussen Marta van Sitteren en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. De rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 13: Wijziging en vindplaats

 1. Marta van Sitteren Training en Coaching heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te Ze zal haar opdrachtgevers van elke tussentijdse aanpassing vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

 

Marta van Sitteren Training & Coaching, augustus 2015